| | | |


Detail události

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2020

27.2.2020 - 16.3.2020

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlašuje veřejnou soutěž o nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v souladu s § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, o udělení ocenění „Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2020“.

Návrhy na ocenění je možné podávat na výsledky, od jejichž zveřejnění, ochrany podle zvláštních právních předpisů nebo realizace neuplynulo více než 5 let. Není možné podávat návrhy na ocenění na výsledky, které již byly hodnoceny v předchozích letech.

Výsledkem navrženým do soutěže může být:

a) realizovaný výstup řešení, který je patentem nebo je jiným výsledkem chráněným podle zvláštních právních předpisů (např. nová odrůda nebo plemeno),

b) realizovaný software, prototyp, poloprovoz, technologie nebo certifikovaná metodika,

přičemž výsledek musí spadat do následujících oblastí: udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, udržitelné zemědělství a lesnictví, udržitelná produkce potravin.

Návrhy na ocenění je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím datové schránky navrhovatele do datové schránky Ministerstva zemědělství na přiloženém formuláři spolu s povinnými přílohami. Termín podání návrhů je do 16. 3. 2019 23:59:59. V datovém poli zprávy „Věc“ musí být uvedeno „Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje“.

ID datové schránky Ministerstva zemědělství: yphaax8.

 

K návrhu musí být přiloženo:

a) návrh výsledku společně s doklady dokládající získání výsledku příslušného druhu dle Metodiky1 ;

b) curriculum vitae autora výsledku včetně uvedení kontaktních údajů, s přehledem vědeckých aktivit za poslední 3 roky;

c) prohlášení všech spoluautorů o podílu jednotlivých spoluautorů na dosaženém výsledku. Dokládá se pouze v případě více autorů výsledku.

 

Podmínky pro vyhlášení a vyhodnocení soutěže o udělení ocenění za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje, náležitosti, termín a způsob podávání návrhů na ocenění stanovuje Statut ocenění a Jednací řád hodnotící komise.

Mgr. Tereza Dvořáková 27.02.2020 15:58

nahoru