| | | |


Detail události

Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky 2019

15.3.2019

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlašuje veřejnou soutěž pro mladé vědecké pracovníky v souladu s § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, o udělení ocenění „Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2019“.

Návrhy na ocenění je možné podávat na výsledky, od jejichž zveřejnění, ochrany podle zvláštních právních předpisů nebo realizace neuplynulo více než 5 let. Není možné podávat návrhy na ocenění na výsledky, které již byly hodnoceny v předchozích letech.

 

Výsledkem navrženým do soutěže může být:

a) původní vědecká práce publikovaná ve vědeckém časopise,

b) patent nebo jiný výsledek chráněný podle zvláštních právních předpisů,

c) software, prototyp, poloprovoz, ověřená technologie nebo certifikovaná metodika,

 

přičemž výsledek musí spadat do následujících oblastí: udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, udržitelné zemědělství a lesnictví, udržitelná produkce potravin.

 

Návrhy na ocenění je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím datové schránky navrhovatele do datové schránky Ministerstva zemědělství na přiloženém formuláři spolu s povinnými přílohami. Termín podání návrhů je do 15. 3. 2019 23:59:59. V datovém poli zprávy „Věc“ musí být uvedeno „Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky“.

ID datové schránky Ministerstva zemědělství: yphaax8.

 

K návrhu musí být přiloženo:

a) návrh výsledku společně s doklady dokládající získání výsledku příslušného druhu dle Metodiky1 ; b) curriculum vitae autora výsledku (včetně uvedení data narození a kontaktních údajů) s přehledem vědeckých aktivit za poslední 3 roky;

c) prohlášení všech spoluautorů o více než 50% podílu navrhované osoby na navrhovaném výsledku. Dokládá se pouze v případě více autorů výsledku.

Nejlepší návrhy na ocenění budou vybrány na základě ústní prezentace konané 4. 6. 2019. O místu a čase ústní prezentace budou vybraní autoři návrhů na ocenění včas informováni.

Podmínky pro vyhlášení a vyhodnocení soutěže o udělení ocenění pro mladé vědecké pracovníky za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen „ocenění“), náležitosti, termín a způsob podávání návrhů na ocenění stanovuje Statut ocenění a Jednací řád hodnotící komise.

Bc. Tereza Hanusová 25.02.2019 10:37

nahoru