| | | |


Detail události

Cena MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2018

27.9.2018

Cenu je možné udělit fyzickým osobám za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly MŠMT, od jejichž uplatnění neuplynulo do data předložení návrhu na udělení Ceny více než pět let. Ocenění se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a nařízením vlády.

Při výběru fyzických osob navrhovaných na udělení Ceny posuzuje ministerstvo zejména přínos výsledků dosažených v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, případně aplikací těchto výsledků, pro Českou republiku a mezinárodní význam dosažených výsledků. Cena se neuděluje in memoriam.

Náležitosti návrhu (předkládá se dle zadaného formuláře ve dvou vyhotoveních):

  • mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích s odkazem na identifikační kódy aktivity, v rámci které jich bylo dosaženo, v Informačním systému výzkumu, vývoje a inovací (záznamy v RIV) a s doložením ohlasu alespoň jednoho mimořádného výsledku výzkumu, experimentálního vývoje a inovací fyzické osoby navrhované na udělení Ceny (český a světový odborný tisk, prezentace výsledků),
  • zdůvodnění návrhu,
  • doporučující posudek dvou nezávislých odborných vědeckých a výzkumných pracovníků o významu a přínosu dosažených mimořádných výsledků ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro Českou republiku a mezinárodní význam mimořádných výsledků, přičemž alespoň jeden z nich nesmí být v době předložení návrhu pracovníkem stejné právnické osoby jako navrhovaná osoba,
  • jméno a příjmení navrhované osoby,
  • datum narození, životopis,
  • adresa bydliště, telefon nebo e-mail navrhovaného,
  • pracovní zařazení a adresa pracoviště navrhovaného,
  • návrh sdělení pro tisk v rozsahu 15 řádků.

Návrh předkládá rektor Masarykovy univerzity, z tohoto důvodu prosíme o předložení nominací ve dvou vyhotoveních na formuláři s řádně vyplněnými náležitostmi na Odbor pro akademické záležitosti (k rukám Mgr. Radky Mrázkové), nejpozději do 12. září 2018.

Návrhy na Cenu za rok 2017 se předkládají na MŠMT nejpozději do 27. září 2018. 

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Krušinová
Oddělení pro Evropský výzkumný prostor - 310
Odbor výzkumu a vývoje - 31
E-mail: lenka.krusinova@msmt.cz
Telefon: 234 811 295

Podrobné informace ohledně Ceny včetně nominačního formuláře a úplného znění statutu ceny naleznete na internetových stránkách ministerstva.

Mgr. Radka Mrázková 02.08.2018 08:38

nahoru