| | | |


Metodické informace pro fakulty

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na MU se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Masarykově univerzitě účinným od 1. září 2017 a Směrnicí MU č. 7/2017 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v účinnosti od 1. února 2019.

Na dokumenetovém serveru v IS MU jsou faklultám k dispozici související podpůrné materiály pro administraci habilitačních řízení  i řízení ke jmenování profesorem


nahoru