| | | |


Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy

Cílem vyhlašované soutěže o Cenu rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy je ocenit kvalitní pedagogickou činnost zaměstnanců Masarykovy univerzity. Záměrně jsou proto posuzovány pouze pedagogické aktivity nominovaných.

PI__akad -rect -muni __baner

Kategorie soutěže

 • oblast přírodních věd a lékařství,
 • oblast společenských a humanitních věd,
 • oblast ekonomie a informatiky.

Komu je cena určena

 • cena je určena interním pedagogům MU za excelentní pedagogickou činnost
 • nominován může být každý pedagogický pracovník MU (vyučující, vedoucí práce, školitel)
 • nominovány mohou být pouze osoby s pracovním úvazkem na MU (nikoliv DPP, DPČ)

Více viz Pravidla soutěže.

Nominace

 • nominovat pedagoga mohou:
 1. děkani fakult MU
 2. všichni studenti MU (vyjma účastníků celoživotního vzdělávání) 
 • nominace děkanů se uskutečňují prostřednictvím formuláře, který je k dispozici zde 
 • vyplněný formulář se zasílá k rukám Mgr. Radky Mrázkové na Odbor pro akademické záležitosti RMU 
 • nominace studentů se uskutečňují prostřednictvím aplikace v IS MU
 • každý student může za každé své studium nominovat 1 až 3 pedagogy
 • student může každého pedagoga nominovat právě jednou
 • informace o tom, který student koho volil, nejsou anonymní, ale nebudou za žádných okolností přístupné samotným pedagogům

Více viz Pravidla soutěže.

Vyhodnocení

 • výsledky soutěže bude vyhodnocovat komise rektora ustavená k tomuto účelu. Členy komise rektora jsou:
 1. proděkani pro studium všech fakult
 2. tři zástupci studentů nominovaní Studentskou komorou Akademického senátu MU
 3. prorektor pro akademické záležitosti (předseda komise)
 •  při vyhodnocování bude mít komise k dispozici žebříček prvních 5 finalistů studentského hlasování za každou kategorii, seřazený podle přepočtu nominací k počtu studentů daného pedagoga, a zároveň žebříček absolutního počtu nominací za danou kategorii. Dále bude mít komise k dispozici souhrnné informace o pedagogické činnosti navrhovaných, kteří se v žebříčku umístili na předních místech
 • za Masarykovu univerzitu se oceňují celkem tři pedagogové dle zaměření jejich pedagogické činnosti (vždy 1 za každou kategorii).
 • každý vítěz získá medaili MU a finanční odměnu

Více viz Pravidla soutěže.

Soutěž o zajímavé ceny pro studenty

 • každý student, který se zapojí do nominací v této kategorii Cen rektora MU, může být zařazen do soutěže o atraktivní ceny
 • vybráni budou 3 studenti na každé fakultě, kteří budou o výhře informováni e-mailem

V případě dotazů či připomínek k soutěži se prosím obracejte na organizátory soutěže prostřednictvím e-mailu: oaz@rect.muni.cz.

Informace o vítězích soutěže o Ceny rektora MU naleznete zde.

Kvalitní pedagogickou činnost studentů můžete ocenit v rámci Ceny Studentské komory AS MU za studentský podíl na výuce (nominujte zde). 


nahoru