| | | |


Tvůrčí volno

Tvůrčí volno poskytované akademickým pracovníkům MU

Masarykova univerzita poskytuje v souladu s § 76 Zákona o vysokých školách a čl. 39 odst. 6 Statutu MU svým akademickým praconíkům tvůrčí volno v délce od šesti do dvanácti mesíců, o které mohou požádat jednou za sedm let.

V souladu se směrnicí MU Tvůrčí volno se žádost předkládá v písemné podobě nebo elektronicky prostřednictví příslušné aplikace v systému INET vedoucímu té součásti MU, které je žadatel zaměstnancem, a to nejpozději tři měsíce před zahájením semestru, v němž zaměstnanec plánuje tvůrčí volno čerpat. Formu, náležitosti a přílohy žádosti detailně řeší směrnice Tvůrčí volno a její přílohy.

Záměr podat žádost o tvůrčí volno by měl zaměstnec konzultovat s dostatečným časovým předstihem s vedoucím svého pracoviště. Žádost je následně posouzena vedoucím součásti s ohledem na odůvodnění žádosti a strategické potřeby příslušného pracoviště, resp. MU do třiceti kalendářních dnů od obdržení žádosti.

Tvůrčí pobyty externích odborníků na MU

Masarykova univerzita umožňuje tvůrčí pobyty externích odborníků, kteří tak získají možnost využívat její zázemí. V souladu se směrnicí MU Tvůrčí volno je po dohodě mezi přijíždějící osobou a vedoucím příslušného pracoviště uzavřena Dohoda o tvůrčím pobytu na Masarykově univerzitě, která stanoví rozsah práv a povinností externího odborníka při pohybu na půdě MU. 

V případě potřeby se obracejte na Odbor pro akademické záležitosti RMU, konkrétně na Mgr. Terezu Dvořákovou.


nahoru