| | | |


Program na podporu personální politiky

Pravidla Programu na podporu personální politiky (dále jen "Program") jsou stanovena Opatřením MU č. 9/2017.

Cílem Programu je finančně podpořit přijetí nových excelentních akademických pracovníků a dalších odborných zaměstnanců na pracoviště MU, a to zejména osob ze zahraničí. Podpořeny budou osoby s nově uzavřeným pracovním poměrem s min. úvazkem 20 hod. týdně na dobu nejméně 3 let. 

Do Programu mohou být zařazeni zaměstnanci, kteří splňují následující podmínky:

a)    mají ukončené doktorské studium,

b)    ve svém oboru dosahují excelentních výsledků na mezinárodní úrovni (vědecké výsledky, granty apod.),

c)    mají dlouhodobou zahraniční pracovní zkušenost nebo se zásadním způsobem podílí (či v posledních 5 letech podíleli) na realizaci významných mezinárodních vědeckých projektů,

d)    uspěli ve výběrovém řízení. 

Do Programu nelze zařadit pracovní pozice, které byly zařazeny do některého ze dřívějších programů na podporu personální politiky.

Doba trvání programu:

Do Programu lze zařadit pracovní pozice, které byly/budou obsazeny v období od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2019.

Financování:

Poskytnutí finančních prostředků z Programu je podmíněno spolufinancováním ze strany dotčených součástí MU minimálně ve výši 50 % vynaložených nákladůVýše alokace Programu a její rozdělení mezi součásti MU bude každoročně upřesňováno.

Finanční prostředky lze použít pouze na financování osobních nákladů pracovních pozic zařazených do Programu. Z Programu lze spolufinancovat pouze náklady vzniklé v prvních dvou letech od nástupu uchazeče do zaměstnání, nejdéle však do 31. 12. 2019, a to max. do výše alokace určené pro dotčenou součást MU v daném období. Poté přejímá závazek financování dané pracovní pozice v plné výši příslušná součást MU. Výše osobních nákladů pro konkrétní pracovní pozici není omezena. 

Další upřesňující informace ohledně Programu naleznete v sekci Informace pro fakulty.


nahoru