| | | |


Mimořádní profesoři na Masarykově univerzitě

Pracovní pozici mimořádného profesora umožňuje zřídit Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen Zákon o VŠ) výlučně té vysoké škole, která získala institucionální akreditaci v dané oblasti vzdělávání. Masarykova univerzita získala institucionální akreditaci v květnu 2018 na dobu deseti let pro 23 oblastí vzdělávání, jejich seznam je dostupný zde.

Dle ustanovení Zákona o VŠ je výkon funkce mimořádného profesora v mnohých aspektech srovnatelný s hodnostmi docenta a profesora. Podléhá však některým omezením, jejichž specifikaci naleznete zde.

Pracovní místo akademického pracovníka, který je zařazen jako mimořádný profesor, může zastávat pouze osoba, která postavení srovnatelného s docentem nebo profesorem dosáhla v zahraničí, popřípadě významný odborník, který v dané oblasti vzdělávání působí v praxi alespoň po dobu 20 let.

Upřesňující informace k obsazování pozice mimořádného profesora naleznete v sekci Informace pro fakulty.

Informace k možnostem uznávání hodností získaných v zahraničí jsou dostupné zde

V případě potřeby se také můžete obrátit na Mgr. Terezu Dvořákovou.


nahoru