| | | |


Etické prostředí na Masarykově univerzitě

Masarykova univerzita si je vědoma své společenské odpovědnosti a vyjadřuje přesvědčení, že etické hodnoty je potřeba uchovávat a rozvíjet. Z toho důvodu je vytvořen systém etických pravidel a principů, které jsou pro všechny členy akademické obce a všechny zaměstnance univerzity závazné. Cílem je vytvořit na Masarykově univerzitě příznivé prostředí pro jejich dodržování.

Základní etické požadavky na jednání zaměstnanců Masarykovy univerzity s ohledem na jejich odborné aktivity shrnuje směrnice MU 6/2015 Etický kodex akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity. Požadavek na dodržování etických principů je obsažen také v Pracovním řádu MU. Základní pravidla etiky ve výzkumu na MU pak definuje směrnice MU č. 5/2015 Etika výzkumu na MU.

Pro kontrolu dodržování formulovaných etických principů zřídila Masarykova univerzita několik odborných grémií. Mezi nejvýznamnější z nich patří:

Etická komise Masarykovy univerzity – stálý poradní orgán rektora Masarykovy univerzity, který posuzuje případy porušení obecných morálních principů nebo pravidel Etického kodexu akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity, které se vymykají rámci organizační struktury MU nebo které nebyly na její úrovni vyřešeny.

Etická komise pro výzkum Masarykovy univerzity – zabývá se etickými aspekty výzkumu prováděného na MU, který zahrnuje zejména lidské subjekty.

Panel pro rovné příležitosti Masarykovy univerzity – stálý poradní orgán rektora, který vykonává dohled nad uplatňováním a dodržováním principů nediskriminace a rovnosti na MU.

V případě potřeby se obracejte na Odbor pro akademické záležitosti RMU, konkrétně na Mgr. Terezu Dvořákovou.


nahoru