| | | |


Detail události

Cena MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2017

29.9.2017

Cenu je možné udělit fyzickým osobám za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly MŠMT, od jejichž uplatnění neuplynulo do data předložení návrhu na udělení Ceny více než pět let. Udělení ceny se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a nařízením vlády.

Náležitosti návrhu (předkládá se dle zadaného formuláře ve dvou vyhotoveních):

Při výběru fyzických osob navrhovaných na udělení Ceny posuzuje ministerstvo zejména přínos výsledků dosažených v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, případně aplikací těchto výsledků, pro Českou republiku a mezinárodní význam dosažených výsledků. Cena se neuděluje in memoriam.

a) mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích s odkazem na identifikační kódy aktivity, v rámci které jich bylo dosaženo, v Informačním systému výzkumu, vývoje a inovací (záznamy v RIV) a s doložením ohlasu alespoň jednoho mimořádného výsledku výzkumu, experimentálního vývoje a inovací fyzické osoby navrhované na udělení Ceny (český a světový odborný tisk, prezentace výsledků),

b) zdůvodnění návrhu,

c) doporučující posudek dvou nezávislých odborných vědeckých a výzkumných pracovníků o významu a přínosu dosažených mimořádných výsledků ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro Českou republiku a mezinárodní význam mimořádných výsledků, přičemž alespoň jeden z nich nesmí být v době předložení návrhu pracovníkem stejné právnické osoby jako navrhovaná osoba,

d) jméno a příjmení navrhované osoby,

e) datum narození, životopis,

f)  adresa bydliště, telefon nebo e-mail navrhovaného,

g) pracovní zařazení a adresa pracoviště navrhovaného,

h) návrh sdělení pro tisk v rozsahu 15 řádků.

Ocenění je spojeno s finanční odměnou.

Návrh předkládá rektor Masarykovy univerzity, z tohoto důvodu prosíme o předložení nominací ve dvou vyhotoveních na formuláři s řádně vyplněnými náležitostmi na Odbor pro akademické záležitosti (k rukám Mgr. Radky Mrázkové), nejpozději do 8. září 2017.

Návrhy na Cenu za rok 2017 se předkládají na MŠMT nejpozději do 29. září 2017. 

Kontakt:

Mgr. Lenka Krušinová
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Oddělení pro Evropský výzkumný prostor - 310
Odbor výzkumu a vývoje - 31
E-mail: lenka.krusinova@msmt.cz, telefon: 234 811 295

Další informace ohledně Ceny včetně nominačního formuláře a úplného znění statutu ceny naleznete na internetových stránkách MŠMT.

Mgr. Radka Mrázková 31.07.2017 15:26

nahoru