| | | |


Detail události

Stipendium Husovy nadace

10.9.2017

Vzdělávací nadace Jana Husa považuje v současnosti za jeden ze svých nejdůležitějších úkolů podpořit především svobodné a nerušené bádání začínajících vysokoškolských učitelů a akademických pracovníků, jež není podle jejího přesvědčení samozřejmé a obecně podporované.

 

Komu je program určen

Stipendium je určeno pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech.

 

Výše stipendia

Stipendium činí 80 tis. Kč (ve Slovenské republice může zahrnovat podporu Nadácie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach).

 

Výběr stipendistů

Stipendisty vybírá Správní rada nadace na základě svého vlastního uvážení a posouzení žádostí s ohledem na smysl programu.

 

Žádost o stipendium

Kromě vyplnění základních údajů do webového formuláře musí žádost o udělení stipendia obsahovat jako přílohu (v jednom souboru PDF, jehož celkový rozsah nesmí překročit 3 normostrany):

1. Stručný životopis

2. Popis pracovního postavení žadatele a jeho životních i odborných plánů

3. Dobře zdůvodněný rozklad, jak bude stipendium využito pro získání času na svobodné a nerušené bádání

 

Žádost dále může obsahovat (v dalších souborech, nad uvedený rozsah):

4.  Seznam publikací

5. Vlastní publikované, nebo i nepublikované či nepublikovatelné práce

6. Neformální charakteristiku uchazeče od kolegy

7. Doporučení domovského pracoviště

8. Souhlas přijímající instituce (akceptační list) v případě výjezdu do zahraničí

9. Další přílohy podle uvážení uchazeče

 

Časový harmonogram

  • Vyhlášení programu: 2. 1. 2017
  • Uzávěrka žádostí: 10. 9. 2017
  • Vyhlášení výsledků: 30. 11. 2017

Stipendistům pak bude uložena povinnost podat nadaci do konce dalšího roku zprávu o využití stipendia. 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Švábová

Telefon: 530 331 240

 

Další informace, včetně webového formuláře, jsou dostupné na internetových stránkách stipendia.

Tereza Hanusová 30.06.2017 10:36

nahoru