| | | |


Slavnostní předání dekretů nově jmenovaným docentům 16. června 2017

Docentka Fojtová se habilitovala v oboru Biochemie. Zabývá se studiem struktury rostlinného chromatinu, konkrétně studiem epigenetických vlastností a epigenetických regulací rostlinných telomer a telomeráz.

Tomuto tématu se věnovala také ve své habilitační práci, která se zaměřuje na mechanismy regulace struktury a funkce telomer u dvou modelových organismů rostlin. Práce přispívá k řadě důležitých poznatků v oboru biochemie, genetiky a molekulární a vývojové biologie rostlin.

Docentka Fojtová působí v Národním centru pro výzkum biomolekul Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, dále také ve Středoevropském technologickém institutu, a v Biofyzikálním ústavu Akademie věd České Republiky. 

Docent Havlík se habilitoval v oboru Politologie. Tematicky se věnuje problematice politických stran a stranických systémů, evropeizaci, obecné komparatistice západních demokracií a také výzkumu populismu ve střední Evropě.

Svou habilitační práci vystavěl jako jednopřípadovou studii české stranické politiky v posledních osmi letech, tedy od náznaků zásadní změny logiky stranické soutěže a charakteru stranicko-politické soustavy, jež byly jasně materializovány ve výsledcích parlamentních voleb v roce 2010 a potvrzeny či ještě zdůrazněny v dalších, předčasných volbách do Poslanecké sněmovny ČR v roce 2013. V práci zaměřuje svoji pozornost na dimenzi elektorátu a otázku ideologické profilace jak subjektů, jež podrobuje analýze, tak zejména voličů s nimi svázaných.

Docent Havlík působí na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a v Mezinárodním politologickém ústavu Masarykovy univerzity.

Docent Hudeček se habilitoval v oboru Gynekologie a porodnictví. Specializuje se především na oblast reprodukční gynekologie, konkrétně na problematiku asistované reprodukce, jejích rizik a komplikací a na oblast ochrany reprodukčních funkcí.

V habilitační práci se doc. Hudeček zabývá problematikou reprodukčních dysfunkcí, konkrétně vlivem děložních myomů na reprodukční zdraví. Dominantně se přitom věnuje problematice děložní myomatózy, jako epidemiologicky významnému faktoru reprodukčních dysfunkcí a prezentuje inovativní postupy v rámci klinické diagnostiky a klasifikace, vztahy morfologie a histologie myomů a vliv myomů na výsledky asistované reprodukce.

Docent Hudeček je primářem Gynekologicko-porodnické kliniky Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno. 

Docent Hrubý se habilitoval v oboru Archeologie pravěku a středověku. Zabývá se otázkou středověkého hornictví, montánní archeologií a metalurgii či pravěkému osídlení jižních Čech.

Své mimořádné znalosti geologie, mineralogie a současně i technologií těžebních a hutních postupů využil docent Hrubý ve své habilitační práci, ve které poskytuje plastický obraz metalurgické produkční sféry a neagrární sídelní struktury v závěru přemyslovské éry na centrální Českomoravské vrchovině.

Docent Hrubý působí na Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Současně je také vedoucím samostatného pracoviště společnosti Archaia v Jihlavě.

Docent Chovanec se habilitoval v oboru Lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky). Systematicky se zabývá výzkumem mediálního diskurzu, především jazyka zpravodajských médií. Ve své vědecké práci úspěšně propojuje přístupy z oblasti pragmatiky, interakční sociolingvistiky a kritické analýzy diskurzu.

Jeho habilitační práce je prvním uceleným pragmalingvistickým popisem nového žánru internetové žurnalistiky tzv. live news, tedy živého zpravodajství. Představuje významné obohacení stávajících poznatků analýzy diskurzu a žánrů ve sféře sportovního zpravodajství v masových médiích.

Docent Chovanec působí jako odborný asistent na Katedře anglistiky a amerikanistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Je členem mezinárodních organizací lnternational Pragmatics Association a Czech Association for the Study of English.

Docentka Jaworsky se habilitovala v oboru Sociologie. Odborně se zaměřuje na migraci a transnacionalismus.

Téma migrace zpracovává i ve své habilitační práci, která se blíže zaměřuje na sociální hnutí a na organizace a instituce zodpovědné za imigraci ve Spojených státech amerických. Autorka pracuje s tématem imigračních práv přistěhovalců a procesu udělování občanství legálním i neregistrovaným migrantům. Podrobuje analýze proces imigrační hraniční kontroly, separaci přistěhovaleckých rodin a diskutuje etické aspekty uplatňování amerických právních předpisů ve vztahu k migrantům.

Docentka Jaworsky v současnosti působí na Katedře sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V minulosti působila jako výzkumná pracovnice na Yaleově univerzitě a Wellesley College ve Spojených státech amerických.

Docent Lochman se habilitoval v oboru Biochemie. Specializuje se na aplikaci molekulárně-biologických a biochemických přístupů na poli obranných reakcí rostlin.

V habilitační práci autor popisuje molekulární povahu a způsoby rozpoznání látek vyvolávajících odpověď rostliny k napadení patogeny i molekulární podstatu těchto odpovědí. Přináší tak cenné poznatky na badatelském poli, které ale mají i přímý praktický význam zejména v zemědělské produkci.

Docent Lochman působí na Ústavu biochemie Přírodovědecké fakulty a Ústavu patologické fyziologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Docent Picha se habilitoval v oboru Filozofie. Specializuje se na oblast epistemologie, argumentace a filosofie vědy.

Ve své habilitační práci se systematicky věnuje problematice myšlenkových experimentů a legitimity jejich používání v odborném diskurzu. Kriticky analyzuje a posuzuje odbornou literaturu a navrhuje vlastní řešení problémů. Odborníci oceňují jeho argumentační důslednost, precizní zpracování a také aktuálnost tématu v oboru analytické epistemologie.

Docent Picha působí na Katedře filozofie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Přednáší kurzy věnované nejen epistemologii či argumentační teorii, ale také kurzy filosofie mysli, či analytické a novověké filosofie. 

Docent Šilhán se habilitoval v oboru Obchodní právo. Ve své vědecké práci se zaměřuje na oblast soutěžního práva a práva závazkových vztahů.Patří k předním specialistům na náhradu škody v českém právu a porušení povinnosti ze závazkového vztahu.

V habilitační práci „Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku“ se docent Šilhán zabývá jednou z klíčových oblastí smluvní obchodní praxe. Jde o první komplexní monografické zpracování tohoto tématu podle nového občanského zákoníku, proto je práce považována za mimořádně přínosnou a v mnoha směrech inovativní.

Docent Šilhán působí na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a na Nejvyšším soudu České republiky jako asistent soudce.

Docent Turánek se habilitoval v oboru Biochemie. Ve své činnosti se dlouhodobě zaměřuje na výzkum rekombinantních vakcín, molekulárních adjuvans a biokompatibilních nanočástic. Zabývá se také cílenými cytostatiky a jejich formulací do liposomů a cyklodextrinů.

Stěžejním tématem jeho habilitační práce „Liposomy jako biokompatibilní nosiče pro vývoj cílených léčiv a konstrukci rekombinantních vakcín“ je příprava a experimentální využití liposomů. Odborníky jsou nejvíce ceněné texty týkající se aplikací antitumorové terapie s paclitaxelem, stejně jako texty s vakcinační tematikou.

Docent Turánek působí na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství jako vedoucí Oddělení farmakologie a imunoterapie. Vyučuje na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně.

Docent Veselý se habilitoval v oboru Chirurgie. Specializuje se především na oblast traumatologie, konkrétně se zaměřením na problematiku řešení poúrazových komplikací.

Ve své habilitační práci se věnuje zhodnocení výsledků léčby metodou artrodézy retrográdním hřebem při poranění tibie, hlezenní kosti a kosti patní. Na reprezentativním vzorku kazuistik znázorňuje složitost a komplexnost léčby pacientů s následky po závažném poranění hlezenního kloubu. Jedná se o první práci svého druhu v českém prostředí, která takto rozsáhle shrnuje veškeré dosavadní poznání v dané oblasti.

Docent Veselý působí jako primář na Klinice traumatologie Úrazové nemocnice v Brně. Současně je odborným asistentem Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze a asistentem Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. V roce 2005 získal Cenu Úřadu vlády za účast na humanitární misi v Pákistánu.

Docent Zahradník se habilitoval v oboru Kinantropologie. Předmětem jeho vědeckého zájmu je sportovní trénink a studium definovaného pohybu. V současnosti se specializuje na biomechaniku a prevenci zranění předního křížového vazu.

Habilitační práce docenta Zahradníka je originálním souborným materiálem, orientovaným na častá poranění předního křížového vazu u amatérských i špičkových hráčů volejbalu. Práce poskytuje také praktická doporučení účinné prevence poranění, a je proto významným přínosem nejen pro oblast  pohybové kultury a sportu, ale i medicínské praxe.

Docent Zahradník působí na Katedře studií lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Docent Zbíral se habilitoval v oboru Politologie. Svou vědeckou činností se dlouhodobě pohybuje na pomezí politologického a právního výzkumu problematiky evropské integrace. Hlavní oblastí jeho zájmu je vztah politických institucí Evropské unie a členských zemí.

Ve své habilitační práci se zabývá otázkami evropské integrace sahající od unijního režimu návratu pravomocí z unijní úrovně na úroveň členského státu, interpretací unijního pravidla o respektování národní identity členských států i analýzou forem a intenzity europeizace vnitrostátní legislativy. Práce je vysoce ceněna pro originální interdisciplinární propojení politologického a právně analytického pohledu na Evropskou unii.

Docent Zbíral působí na Katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Je současně expertem Legislativní rady vlády v oblasti evropského práva.

Docentka Zdražilová Dubská se habilitovala v oboru Lékařská imunologie. Centrem jejího zájmu je lékařská imunologie, hematologie a onkologie. Zabývá se především biomarkery onkologických onemocnění a laboratorními aspekty nádorové angiogeneze a nádorové imunologie.

Její habilitační práce demonstruje rozsáhlý přehled autorky v oblasti imunologie solidních nádorů a zcela inovativním způsobem poskytuje integrativní a komplexní pohled na zhoubné nádory optikou nádorového mikroprostředí a hostitele. Kolegy z oboru je vysoce oceňován přínos práce nejen z výzkumného hlediska, ale i z hlediska klinické praxe.

Docentka Zdražilová Dubská působí jako zástupce primáře pro diagnostiku Oddělení laboratorní medicíny Masarykova onkologického ústavu a jako odborná pracovnice Farmakologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.


nahoru