| | | |


Slavnostní předání dekretů nově jmenovaným docentům 21. dubna 2017

Docent Čupr se habilitoval v oboru Ekotoxikologie. Patří k uznávaným odborníkům v oblasti expozice chemickým látkám, zkoumá vztahy mezi různými druhy expozicí a užití biomarkerů.

Ve své habilitační práci se zaměřuje na otázku stanovení a hodnocení expozice chemickým látkám, a míře rizika, které z této expozice vyplývají. Práce přináší cenné podněty nejen pro rozvoj samotné vědní disciplíny, ale také pro praktické uplatnění zjištěných závěrů o účincích chemických látek na lidský organismus v  průmyslových a medicínských oborech, ať už při průmyslové výrobě, nebo při predikci zdravotních rizik.

Docent Čupr v současnosti působí v Centru pro výzkum toxických látek na Přírodovědecké fakultě MU.

Docent Drápala se habilitoval v oboru Etnologie. Věnuje se studiu tradičních forem obživy, sociálních vztahů a muzeí v přírodě.

Ucelený pohled na základní formy maloobchodní směny přináší ve své habilitační práci, ve které se zaměřuje na období od 18. do první poloviny 20. století na území dnešní Moravy a Slezska. Autor v práci excelentně propojuje metody hospodářských a sociálních dějin s přístupy ekonomické etnologie a využívá své široké znalosti historických a etnologických pramenů.

Docent Drápala působí na Ústavu evropské etnologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V roce 2016 získal Čestnou cenu České národopisné společnosti za významný přínos pro rozvoj oboru, a to za projekt Geografický informační systém tradiční lidové kultury.

Docent Finěk se habilitoval v oboru Aplikovaná matematika. Odborně se zaměřuje na teorii waveletů.

Ve své habilitační práci autor odhaluje nové postupy v konstrukci dobře podmíněných waveletovských bází a některé jejich aplikace. Práce je odborníky z oboru vysoce hodnocena nejen pro svůj excelentní teoretický základ, ale také pro vynikající numerické demonstrace zjištěných závěrů. Za významný výsledek práce je mimo jiné považována konstrukce optimálně podmíněných waveletů založené na kubických B-splinech.

Docent Finěk působí na katedře matematiky a didaktiky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické na technické univerzitě v Liberci.

Docent Gatěk se habilitoval v oboru Chirurgie. Věnuje se onkochirurgické problematice, zejména karcinomu prsní žlázy a žaludku.

Jeho habilitační práce s názvem „Resekční linie u konzervativních výkonů v chirurgické léčbě časného karcinomu prsu“ reaguje na potřeby plynoucí z proměn operační léčby karcinomu prsu v důsledku úspěšného mammárního screeningu. Významně přispívá nejen k vědeckému rozvoji oborů chirurgie a onkologie v oblasti jedné z nejčastějších onkologických diagnóz žen, ale přináší také poznatky přímo využitelné v každodenní klinické praxi.

Docent Gatěk  působí ve zlínské nemocnici Atlas, kde je přednostou chirurgického oddělení. Je držitelem několika ocenění, např. Jedličkovy ceny za nejlepší publikaci v oboru chirurgie, Reinišovy ceny udělované Českou angiologickou společností či Medaile J. E. Purkyně.

Docent Hasil se habilitoval v oboru Matematická analýza. Věnuje se oscilační teorii lineárních a pololineárních diferenciálních a diferenčních rovnic, a dále spektrální analýze diferenčních prostorů.

Mimořádným přínosem práce docenta Hasila pro matematickou analýzu je stanovení kritické konstanty pro oscilaci některých pololineárních diferenciálních rovnic. V aplikaci matematiky do praxe také významně přispěl výsledky o existenci skoroperiodických řešení pro homogenní lineární diferenční systémy, které mohou být využitelné ve fyzice, matematické biologii či mechanice.

Docent Hasil působí na Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU a na Ústavu matematiky Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity.

Docentka Hilscherová se habilitovala v oboru Ekotoxikologie. Odborně se zaměřuje na environmentální endokrinní disruptory a akvatickou ekotoxikologii.

Ve své habilitační práci se autorka zabývá problematikou endokrinní disrupce a biodetekčnímisystémyměření endokrinně disruptivního potenciálu ve vodním prostředí. Její výzkumy testů in vitro a in vivo jsou odborníky z oboru ekotoxikologie považovány za zásadní, protože dokládají nedocenitelný význam uplatnění biologických testů v hodnocení ekotoxikologických rizik v globálním měřítku.

Docentka Hilscherová působí na Masarykově univerzitě v Centru pro výzkum toxických látek Přírodovědecké fakulty.

Docent Jakubec se habilitoval v oboru Dějiny umění. Patří k předním znalcům raně novověkého výtvarného umění a kultury ve střední Evropě. Zaměřuje se především na problematiku uměleckého mecenátu a sběratelství, na funerální a sepulkrální umění a rezidenční architekturu 16. a počátku 17. století.

Ve své habilitační práci „"Slavné stavení" posledních Rožmberků. Vila Kratochvíle a možnosti interpretace pozdně renesanční aristokratické rezidence.“ předkládá řadu důležitých otázek, při jejichž řešení podává originální výklad, který významně rozvíjí dosavadní znalosti nejen o architektuře 16. století, ale především o společnosti, která ji vytvořila a pro niž byla určena.

Na Masarykově univerzitě působí docent Jakubec jako vedoucí Semináře dějin umění Filozofické fakulty. Za svoji práci obdržel již několik ocenění - naposledy v roce 2011 Cenu Josefa Krásy, kterou uděluje za významné počiny Uměleckohistorická společnost.

Docent Kašparovský se habilitoval v oboru Biochemie. Jeho hlavním badatelským zájmem je studium obranných reakcí rostlin.

Jeho habilitační práce je rozdělena do dvou částí, přičemž první z nich autor věnuje studiu interakcí patogenů s rostlinami a druhou zkoumání metabolismu fytoestrogenů u skotu. Zejména část zkoumající výskyt sojových isoflavonů v mléce a v dalších potravinách a jejich vliv na zdraví člověka, zvířat a životní prostředí může být využita v dalším výzkumu. Svou vynikající prací se docent Kašparovský zasloužil o vznik nového výzkumného směru na svém pracovišti, který studuje právě metabolismus fytoestrogenů u dojnic a prostup těchto látek do mléka.

Docent Kašparovský působí na Ústavu biochemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Docent Láska se habilitoval v oboru Fyzická geografie. Těžištěm jeho zájmu je oblast meteorologie a klimatologie.

Ve své habilitační práci se věnoval tématu, které úzce souvisí se současnou globální změnou klimatu – zaměřil se na studium variability místního klimatu Antarktického poloostrova a centrální části souostroví Svalbard a studium dopadů této variability na biotickou a abiotickou složku přírodního prostředí. Na základě řady vlastních precizních měření autor popsal téma mimořádně komplexně a systematicky.

Docent Láska působí na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Je oficiálním zástupcem České republiky ve vědeckém výboru International Arctic Science Committee. Významným způsobem se podílel na vybudování vědecké stanice Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse. Stejně tak se zasloužil o vybudování meteorologických stanic na Antarktickém poloostrově a souostroví Svalbard.

Docentka Nedomová se habilitovala v oboru Lingvistika konkrétních jazyků (slovanské jazyky). Studuje oblast synchronního stavu ruštiny, a tematicky se tak pohybuje na hranici lingvistiky, lexikologie, morfologie a stylistiky ruského jazyka.

Ve své habilitační práci se věnuje rozboru a popisu ruského jazyka v současnosti, a to z hlediska tendence k analytismu a aglutinaci, rozebírá procesy a změny u konkrétních slovních druhů v ruštině. Přínos práce spočívá v syntetizujícím pohledu na problematiku morfologie a sémantiky ruského jazyka, který doposud v daném oboru chyběl.

Docentka Nedomová působí jako odborná asistentka na Katedře slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.

Docent Paruch se habilitoval v oboru Organická chemie. Specializuje se na výzkum v oblasti organické syntézy a medicinální chemie.

Ve své habilitační práci se zaměřil na problematiku přípravy nových, specificky substituovaných heterocyklů a studium jejich biologické aktivity. Tyto sloučeniny jsou neustálým zdrojem biologicky aktivních sloučenin se specifickými účinky, které je možné dále významným způsobem využít například v protinádorové terapii. Kromě 12 odborných článků je práce založena také na jednom mezinárodním patentu.

Docent Paruch v současnosti působí v Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty MU a na Biologickém ústavu Lékařské fakulty MU. Dále působí i v Centru biomolekulárního a buněčného inženýrství ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně.

Docentka Pavlů se habilitovala v oboru Fyzikální chemie. Předmětem jejího vědeckého zájmu jsou ab initio výpočty elektronové struktury a vlastnosti kovových a intermetalických fází a jejich aplikace.

Právě na využití ab initio výpočtů v praxi a termodynamické modelování studovaných systémů metodou CALPHAD se zaměřuje i ve své habilitační práci, která je kolegy z oboru vysoce ceněna pro jedinečnou erudici a také pro možný přenos získaných poznatků do praxe. Autorka v práci také předestírá dlouhodobý problém se SGTE data setem využívaným pro termodynamické modelování čistých prvků při nízkých teplotách a doplňuje další popisy chování vybraných prvků při nízkých teplotách.

Docentka Pavlů působí na Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a v Laboratoři syntézy a analýzy nanostruktur Středoevropského technologického institutu.

Docentka Schenková se habilitovala v oboru Ekologie. Tematicky se zabývá výzkumem společenstev máloštětinatců ve vodním prostředí.

Ve své habilitační práci shrnula dosavadní poznatky o biologii a ekologii vodních opaskovců, které doplnila o nová zjištění, například o životě máloštětinatců v prostředí prameništních slatinišť. Odborná veřejnost vyzdvihuje mimo jiné právě i ojedinělou volbu tématu, které bylo doposud nedostatečně prozkoumáno, přestože společenstvo opaskovců má mimořádný význam v hodnocení ekologického stavu povrchových vod.

Docentka Schenková působí v Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty MU.

Docent Skopal se habilitoval v oboru Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury. Jeho hlavním badatelským zájmem na poli audiovizuální kultury jsou dějiny filmové distribuce, jejich uvádění a recepce, problematika mezinárodních koprodukcí, státně monopolních kinematografií a dějiny lokální filmové kultury.

Těmito tématy se zabývá také ve své habilitační práci „Filmová kultura severního trojúhelníku. Filmy, kina a diváci Československa, NDR a Polska 1945-1970.“, která obohacuje oblast filmové historie, ale také umožňuje širší chápání proměn kultury v zemích socialistického bloku. Odborníci oceňují především komparativní mezinárodní rámec práce a znalost primárních pramenů všech dotčených zemí.

Docent Skopal působí na Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty MU, dále ve Státním fondu kinematografie a v ediční radě Národního filmového archivu. V roce 2010 získal prestižní Humboldtovo stipendium, díky kterému pobýval devatenáct měsíců na Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf v Postupimi.

Docentka Svobodová Vařeková se habilitovala v oboru Biomolekulární chemie. Hlavní oblastí jejího vědeckého zájmu je strukturní bioinformatika a chemoinformatika. Souběžně se věnuje také vývoji vědeckých softwarových nástrojů.

Ve své habilitační práci se věnovala studiu biomakromolekulárních strukturních částí a jejich aplikaci v řešení biologických a chemických otázek. Výzkum těchto částí přináší užitečné výsledky například pro pochopení vztahu mezi jejich strukturou a funkcí, nebo pro klasifikační účely. Podle názoru kolegů z oboru je práce vysoce aktuální a významně přispívá k rozvoji oboru biomolekulární chemie.

Docentka Vařeková působí v Národním centru pro výzkum biomolekul na Přírodovědecké fakultě a na Katedře informačních technologií Fakulty informatiky na Masarykově univerzitě.

Docent Trantírek se habilitoval v oboru Biomolekulární chemie. Zaměřuje se na základní vztahy mezi strukturou a reaktivitou polymerů, především na poli studia nukleových kyselin pomocí nukleární magnetické resonance a v současnosti se zabývá také studiem konformačního polymorfismu.

Tato problematika byla také stěžejním tématem jeho habilitační práce, ve které autor sleduje roli polymorfismu v buněčných regulačních procesech. Práce je mimořádně úspěšná, protože předkládá ojedinělé množství nových poznatků a přehledné zpracování tématu, které je tak srozumitelné i běžnému čtenáři. Neocenitelné je také propojení teorie s aktuálními poznatky a moderní metodikou pozorování struktury DNA.

Docent Trantírek v současné době působí v Centru strukturní biologie Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity. Je držitelem několika mezinárodních ocenění, v poslední době získal například EMBO Instalation Grant či Marie Curie Career Integration Grant.


nahoru