| | | |


Slavnostní předání dekretů nově jmenovaným docentům 27. října 2016

Dne 27. října 2016 převzalo na slavnostní ceremonii z rukou rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka své jmenovací dekrety celkem 17 nově jmenovaných docentů:

Habilitoval se na Filozofické fakultě MU v oboru Obecná a diachronní lingvistika.

Jeho badatelská činnost se zaměřuje na sémantiku, kterou chápe nikoliv jako logicko-formální modelování, nýbrž jako diskurzívní a interaktivní proces, který se v textu děje. Jeho habilitační práce s českým názvem „Soudobá sémantika. Od tématu k tématu.“ byla vydána knižně ve francouzštině v nakladatelství pařížské Sorbonny. Docent Cusimano v ní přináší konsenzuální zamyšlení nad aktuálními problémy sémantiky – daří se mu propojit silné stránky současných vlivných teoretických rámců a ukazuje, že je možné jednotlivé rámce chápat jako kompatibilní a komplementární.

Docent Cusimano působí na Ústavu románských jazyků a literatur Filozofické fakulty MU.

Habilitoval se na Fakultě sportovních studií MU v oboru Kinantropologie.

Odborně se soustředí především na oblast systémového zabezpečení tréninkového procesu tenistů a možnost využití těchto poznatků ve sportovním marketingu. Této problematice se věnuje také ve své habilitační práci s názvem „Vybrané aspekty sportovního marketingu v tenisu“, jejímž hlavním tématem je manažerské řízení výkonnosti sportovce a vliv právních, ekonomických a sociálních podmínek zejména ve vrcholovém sportu. Práce dokládá autorovu erudici získanou jak praktickými zkušenostmi v oboru, tak i dlouholetou výzkumnou činností. 

Docent Černošek  působí na Fakultě sportovních studií MU a Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Za svou vynikající pedagogickou a odbornou činnost obdržel v roce 2014 Zlatou medaili Masarykovy univerzity.

Habilitoval se na Filozofické fakultě MU v oboru Dějiny umění.

Věnuje se především výzkumu křesťanské ikonografie a liturgie raného středověku na pozdně římské a předrománské umění v Římě a severní Itálii. Ve své habilitační práci se zaměřuje na interpretaci proslulé pozdně antické římské památky – na sochařskou výzdobu dveří chrámu Santa Sabina. Odborníci v oboru zdůrazňují objevnost práce a její význam pro další umělecko-historický výzkum.

Docent Foletti působí na Semináři dějin umění Filozofické fakulty MU a současně také na švýcarské Université di Lausanne. Již několikrát obdržel prestižní švýcarská stipendia – naposledy v roce 2015 pro svoji badatelskou práci na Instituto Svizzero di Roma.

Habilitoval se na Lékařské fakultě MU v oboru Lékařská imunologie.

Specializuje se zejména na oblast molekulární genetiky, konkrétně na možnost objasnění molekulárně-genetické podstaty vrozených imunodeficiencí a poruch lipidového metabolismu. Ve své habilitační práci s názvem „Genetické faktory modifikující průběh primárních poruch tvorby protilátek“ navazuje na brněnskou imunologickou školu, kterou obohacuje o nový, genetický pohled, který odborníci z oboru považují za velmi přínosný.

Docent Freiberger je vedoucím Genetické laboratoře centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie. Na Masarykově univerzitě působí na Ústavu klinické imunologie a alergologie Lékařské fakulty a na Středoevropském technologickém institutu.

 

Habilitovala se na Fakultě sociálních studií MU v oboru Sociální psychologie.

Zabývá se především zkoumáním souvislostí meziskupinového kontaktu, a to ze sociálně-psychologické perspektivy. Výzkumnou pozornost věnuje také tématu vlivu sociálních norem a mediálních zpráv na formování postojů k příslušníkům minorit. Její habilitační práci s názvem „Češi a jejich sousedé: Primární a sekundární přenos vlivu meziskupinového kontaktu na postoje v pěti zemích střední Evropy“ považují kolegové z oboru za ojedinělý počin jak z hlediska věcného zaměření výzkumu, tak i z hlediska šíře záběru a využitého množství metod a analýz.

Docentka Graf působí na Psychologickém ústavu Akademie věd ČR. V roce 2015 jí byla udělena Prémie Otto Wichterleho za mimořádný vědecký výkon.

Habilitoval se na Filozofické fakultě MU v oboru Obecná a diachronní lingvistika.

Jeho hlavním badatelským zájmem na poli lingvistiky je česká a slovanská dialektologie a akcentologie. Jeho habilitační práce s  názvem „Jazykové doklady prehistorické podunajské migrace slovanského etnika na český jih“ přináší nejen nové dílčí poznatky, ale představuje také velkou syntézu, novátorskou jak svým pojetím, tak řadou výkladů k české dialektologii, k vývoji češtiny a k poznání praslovanštiny a jejího nářečního štěpení.

Docent Holub působí na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědné fakulty Slezské univerzity v Opavě. V roce 2006 získal za publikaci „Doudlebské nářečí a slovník“ v soutěži Slovník roku, pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů, Čestné uznání poroty za přínosné dílo české regionalistiky.

Habilitoval se na Přírodovědecké fakultě MU v oboru Fyziologie živočichů.

Odborně se specializuje na studium imunity, a to zejm. u hmyzu. Jeho habilitační práce s  názvem „Přirozená imunita živočichů“ je souborem původních vědeckých článků, jejichž společným rysem je srovnávací přístup k přirozené imunitě. Autor ukazuje, že v tomto ohledu lze vysledovat podobné mechanismy u všech živočichů, od bezobratlých až k obratlovcům, včetně člověka. Práce je psána velmi čtivě a její úvod by si dle odborníků zasloužil publikovat samostatně jako pedagogický a současně popularizační text pro širší veřejnost.

Docent Hyršl působí na Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty MU. V roce 2008 byla jeho práce ohodnocena cenou Young Investigator Award.

 

Habilitoval se na Fakultě sociálních studií MU v oboru Politologie.

Patří k výrazným představitelům mladší generace českých politologů specializujících se na otázky evropské integrace. Dlouhodobě se věnuje výzkumu euroskepticismu a jeho texty jsou důležitým politologickým příspěvkem k porozumění tomuto politickému a myšlenkovému proudu. Ve své habilitační práci „Národní parlamenty a evropská integrace: kolektivní aktér politického systému EU?“ se věnuje aktuální problematice kolektivní spolupráce národních parlamentů EU, se specifickým zaměřením na analýzu fungování mechanismů kolektivní kontroly. Práce přináší zajímavé a důležité výstupy, které kolegové z oboru doporučují k publikaci.

Docent Kaniok působí na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií MU.

Habilitoval se na Přírodovědecké fakultě MU v oboru Fyziologie živočichů.

Zabývá se především studiem významu redoxních procesů v regulaci fyziologických funkcí organismů. Habilitační práce docenta Kubaly s názvem „Role neutrofilních granulocytů v rozvoji zánětu“ odráží jasně klinické aspirace – dosažené výsledky mohou nalézt uplatnění zejména v oblasti rozvoje a terapie kardiovaskulárních onemocnění a přispět k pochopení mechanismů zánětu.

Docent Kubala působí na Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty MU, Mezinárodním centru klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Biofyzikálním ústavu Akademie věd ČR. V roce 2007 mu byla udělena Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky AV ČR.

 

Habilitoval se na Fakultě informatiky MU v oboru Informatika.

Je odborníkem v oblasti virtuální a rozšířené reality, interaktivního prostředí a procesního modelování pro virtuální a rozšířenou realitu. Jeho habilitační práce s názvem „Interactive Virtual and Augmented Reality Environments“ je souborem několika odborných textů dříve publikovaných v mezinárodních časopisech a sbornících a poskytuje přehled o nevýznamnějších vědeckých výstupech autora v dané oblasti. Mnoho z jeho poznatků má i svůj praktický přesah do dalších oborů – využívají se např. ve virtuální archeologii, navigaci ve městech, medicínském výzkumu či vzdělávání. Kolegové z oboru oceňují také jejich nadčasovost a originalitu v mezinárodním prostředí, které dokládá mimořádná citovanost jeho textů.

V minulosti působil docent Liarokapis dlouhodobě na Coventry University ve Velké Británii, dnes působí na Katedře počítačové grafiky a designu Fakulty informatiky MU.

Habilitovala se na Filozofické fakultě MU v oboru Klasická filologie.

Zabývá se českou latinsky psanou literaturou středověku. Zvláštní důraz klade na studium klíčových žánrů středolatinské literatury: na historiografii, homiletiku a biblickou exegezi. Její habilitační práce s názvem „Robert Olomoucký: Výklad Písně písní“ je svým způsobem průlomová, neboť její podstatnou částí je vůbec první edice středolatinského teologického textu ze 13. století – starozákonní Písně písní, teologa a významné osobnosti moravských dějin, olomouckého biskupa Roberta.

Docentka Pumprová působí na Katedře latinského jazyka a kultury Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.

Habilitovala se na Přírodovědecké fakultě MU v oboru Antropologie.

Těžištěm její vědecké činnosti je antropologický, paleoantropologický, archeozoologický a etnoarcheologický výzkum široce rozprostřený v čase i prostoru. Předmětem její habilitační práce s názvem „Vztah člověk - zvíře: Analýza zvířecího osteologického materiálu v antropologickém kontextu“ je teoreticko-empirická analýza důležitého vztahu mezi člověkem a zvířetem, který v průběhu historie formoval lidskou společnost a prodělal řadu zásadních proměn. Odborníci vysoce hodnotí snahu autorky o interdisciplinární přístup k řešení zvoleného tématu a využití výsledků etnologického výzkumu k interpretaci archeologických nálezů.

Docentka Sázelová působí na Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty MU a na Archeologickém ústavu Akademie věd ČR.

 

Habilitovala se na Přírodovědecké fakultě MU v oboru Molekulární biologie a genetika.

Odborně se soustředí na oblast nádorové biologie. Ve své habilitační práci s názvem „Nové aspekty studia genomiky mnohočetného myelomu“ se snaží o pochopení patogeneze tohoto onemocnění včetně jeho extramedulárního relapsu. Práce rozvíjí příslušný vědní obor novými poznatky a ve svých důsledcích přináší cenné údaje využitelné nejen v oblasti základního výzkumu, ale i v klinické praxi.

Docentka Ševčíková působí na Ústavu patologické fyziologie Lékařské fakulty MU.V letech 2003–2008 absolvovala postdoktorské stáže na Standford University a University of California v USA.

 

Habilitoval se na Přírodovědecké fakultě MU v oboru Matematika - Geometrie.

Svůj výzkum zaměřuje na konformní geometrii a související struktury (např. Einsteinovské struktury) a teorii reprezentací Lieových algeber. Je jedním z perspektivních lídrů v oblasti parabolických geometrií. Jeho habilitační práce s názvem „Invariantní kvantování a diferenciální symetrie na AHS [almost Hermitian symmetric] strukturách“ je zpracována ve formě komentovaného souboru původních prací publikovaných v prestižních mezinárodních časopisech. Spojující tématikou textů je teorie lineárních invariantních operátorů, které zobecňují konformní Laplaciány na variety s AHS strukturou.

Docent Šilhan působí na Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU.

 

.

Habilitoval se na Lékařské fakultě MU v oboru Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie.

Specializuje se především na problematiku anestézie a analgezie v porodnictví. Jeho habilitační práce s názvem „Význam nových anesteziologických postupů a anesteziologik v rámci mezioborové spolupráce na porodním sále“ významně rozšiřuje dosavadní poznatky v daném oboru. Autor v práci využil své bohaté zkušenosti nejen z klinické praxe, ale i ze své rozsáhlé vědecké a výukové činnosti.

Docent Štourač působí jako přednosta Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace Lékařské fakulty MU. Za svoji odbornou práci získal již několik ocenění České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, například Dvořáčkovu cenu za nejlepší původní práci v oblasti anesteziologie a perioperační medicíny publikovanou v roce 2014.

 

Habilitoval se na Přírodovědecké fakultě MU v oboru Matematika - Matematická analýza.

Jeho vědecký zájem se soustředí na  oblast diferenciálních a diferenčních rovnic – věnuje se zejména výzkumu skoroperiodických funkcí a posloupností, skoroperiodickým systémům a jejich modifikacím a oscilační teorii diferenciálních a diferenčních rovnic. Ve své habilitační práci věnuje zvýšenou pozornost systémům, které mají jediné skoroperiodické řešení. Autor v práci výrazně rozšiřuje a prohlubuje dosavadní poznatky v dané oblasti, které své uplatnění nacházejí i v  navazujících oborech, např. v biologii či muzikologii. Odborníci oceňují preciznost zpracování habilitační práce a doporučují její knižní vydání.

Docent Veselý působí na Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU. Pedagogicky působí však také na Fakultě informatiky, kde z pohledu studentů patří mezi nejlépe hodnocené vyučující.

Habilitoval se na Přírodovědecké fakultě MU v oboru Teoretická fyzika a astrofyzika.

Ve své vědecké práci se zabývá studiem mezihvězdné látky galaxií, interakcí mezi galaxiemi a mezigalaktickou látkou. Těmto tématům se věnuje také ve své habilitační práci s názvem „From supermassive black holes to the large-scale structure of the Universe“. Jejím těžištěm je analýza a modelování multispektrálních pozorování eliptických galaxií a galaktických kup s cílem studovat fyzikální stav a dynamiku plynu. Práce je kolegy z oboru vysoce oceňována, protože významně přispívá k porozumění vazeb mezi aktivními galaktickými jádry, vznikem hvězd a vývojem galaxií.

Docent Werner působí dlouhodobě na Ústavu částicové fyziky, astrofyziky a kosmologie univerzity Stanford v Kalifornii. V rámci své praxe působil na předních světových astronomických institucích, mimo jiné také v japonské kosmické agentuře.


nahoru