| | | |


Slavnostní předání dekretů nově jmenovaným docentům 22. dubna 2016

Dne 22. dubna 2016 převzalo na slavnostní ceremonii z rukou rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka své jmenovací dekrety celkem 18 nově jmenovaných docentů:

Habilitoval se na Fakultě sociálních studií MU v oboru Politologie.

V rámci české politologie představuje originální badatelskou osobnost, která pozoruhodným způsobem spojuje hluboké znalosti politické a právní filozofie se schopností přesné a detailní analýzy evropské integrace, jejích procesů a struktur. Jeho habilitační práce s názvem „Zrození suveréna. Pojem suverenity a jeho kritika v novověké politické a právní filosofii.“ je dosud v českém prostředí nejobsáhlejším rozborem vývoje konceptu suverenity v oblasti politické a právní filozofie. Docent Belling v práci analyzuje dějiny užívání slova suverenita, stejně jako dějiny samotné ideje absolutní, vnějšími hranicemi neomezené, moci. Na pozadí podrobné historické analýzy přesvědčivě ukazuje, že vypořádání se s pojmem suverenity není tak snadné, jak by se dnes mohlo leckomu zdát.

Je ředitelem Odboru Evropské unie mezinárodních organizací České národní banky a působí také na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Je držitelem Bolzanovy cenu a Ceny České asociace pro evropská studia.

Habilitoval se na Fakultě informatiky MU v oboru Informatika.

Odborně se soustředí na oblast zpracování informace, především na extraktory náhodnosti pro generování vysoce kvalitní náhodnosti z praktických náhodných generátorů, na využitelnost slabé náhodnosti v klasických i kvantových kryptografických aplikacích a na efektivní využívání náhodnosti v kryptografických primitivech. Jeho habilitační práce s názvem „Randomness in (Quantum) Information Processing“ je koncipována jako soubor publikovaných vědeckých prací doplněných komentářem. Věnuje se v nich významné a aktuální problematice náhodnosti v klasickém a kvantovém zpracování informace. Habilitační práce obsahuje řadu původních autorových výsledků v dané oblasti – k nejvýznamnějším patří návrh privátního kvantového kanálu či popis možného kryptografického útoku na takový kanál.

Působí na Fakultě informatiky MU. V roce 2013 obdržel Cenu rektora Masarykovy univerzity za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži.

Habilitoval se na Přírodovědecké fakultě MU v oboru Molekulární biologie a genetika.

Je odborníkem v oblasti mikrobiologie a ve své výzkumné práci se zaměřuje především na strukturu DNA a zákonitosti řídící interakce DNA s proteiny. Jeho habilitační práce s názvem „Charakteristika vazebných vlastností proteinů se zaměřením na křížové struktury“, která je zpracována ve formě komentovaného souboru 17 původních vědeckých článků publikovaných v prestižních odborných časopisech, přináší klíčové poznatky pro pochopení molekulárních mechanismů fungování některých zásadních buněčných procesů.

Působí na Anatomickém ústavu Lékařské fakulty MU a současně je také vedoucím jedné z výzkumných skupiny Biofyzikálního ústavu AV ČR. Kvalitu jeho vědecké činnosti dokládá i několik ocenění, která za svou práci získal, mj. i Cenu Otty Wichterleho za vynikající výsledky.

Habilitovala se na Právnické fakultě MU v oboru Správní právo a právo životního prostředí.

Ve své habilitační práci s názvem „Nicotnost správního rozhodnutí“, která byla v roce 2014 vydána knižně, se zabývá problematikou, jež má velký význam jak pro právní nauku, tak i aplikační praxi. V práci se docentka Frumarová zabývá vadami správního rozhodnutí, provádí jejich kategorizaci a zasazuje nicotnost jako nejtěžší vadu do kontextu dalších vad správních aktů. Nejde však pouze o popis právní úpravy nicotnosti v příslušných zákonech, ale o teoretický rozbor institutu, zamyšlení nad jeho podstatou a o právní argumentaci jednotlivých právních problémů.

Působí na Právnické fakultě univerzity Palackého v Olomouci, kde od roku 2013 zastává pozici vedoucí Katedry správního práva a finančního práva. Je držitelkou Čestného uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci za vědeckou monografii „Ochrana před nečinností veřejné správy“.

Habilitoval se na Pedagogické fakultě MU v oboru Pedagogika.

Odborně se zaměřuje na obecné didaktické problémy, zejména teorii kurikula a výzkum učebnic. Ve své habilitační práci s názvem „Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problému v učebnicích a ve výuce zeměpisu“ zkoumá, nakolik deklarovaný požadavek rozvíjet kompetence žáků k řešení problémů skutečně proniká do učebnic, a zda se tedy skutečně stává součástí každodenní výuky. Za vysoce cenný a konstruktivní je považován jím navržený trojdimenzionální model příležitostí k rozvíjení této kompetence.

Působí na Institutu výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty MU a stálý kontakt se školskou praxí si udržuje také pedagogickým působením na Základní škole Kotlářská v Brně. V minulosti obdržel již dvakrát stipendium na Georg Eckert Institut for Internatioanl Textbook Research.

Habilitovala se na Filozofické fakultě MU v oboru Lingvistika konkrétních jazyků - slovanské jazyky.

Odborně se věnuje zvláště lexikálně sémantické analýze a pohybuje se tak na rozhraní lexikologie, sémantiky, stylistiky a poetiky. Nejvíce se přitom zaměřuje na ruskou symbolistickou poezii a dílo Vladimira Solovjova. Ve své habilitační práci docentka Koryčánková rozebírá filozofickou část Solovjovova díla z hlediska lingvistické analýzy. Pro tento účel vytvořila vlastní originální metodiku, která přímo vychází z filozofie Vladimira Solovjova. V práci čerpá podněty i z nových psycholingvistických výzkumů a přináší mnoho podnětů k zamyšlení.

Působí jako vedoucí Katedry ruského jazyka a literatury na Pedagogické fakultě MU. Je držitelkou Pamětní medaile Josefa Dobrovského za zásluhy o rozvoj slovanského hnutí.

Habilitoval se na Ekonomicko-správní fakultě MU v oboru Hospodářská politika.

Ve své vědeckovýzkumné činnosti se nejprve věnoval problematice monetární politiky, později se do popředí jeho výzkumného zájmu dostala problematika hospodářské soutěže, které se systematicky věnuje především v rámci výzkumu dopravní politiky v oblasti železniční dopravy. Jeho habilitační práce s názvem „Aplikace politiky hospodářské soutěže v odvětví železniční dopravy a možnosti vymezování relevantního trhu“ přináší poznatky prakticky uplatnitelné nejen u samotných aktérů v odvětví železniční dopravy, ale také u relevantních institucí při uplatňování hospodářské politiky.

Působí na Ekonomicko-správní fakultě MU, kde v současnosti zastává funkci proděkana pro studium.

Habilitoval se na Filozofické fakultě MU v oboru Dějiny konkrétních literatur – románské literatury.

Odborně se zaměřuje na problematiku vztahu mezi literaturou, politikou a identitou v latinskoamerických literaturách. Jeho habilitační práce s názvem „Snivci a trosečníci: reprezentace (bez)moci v současném latinskoamerickém románu“ je výsledkem jeho mnohaleté soustavné badatelské, pedagogické a překladatelské činnosti. Shrnuje jeho dosavadní kritickou reflexi latinskoamerické výpravné prózy a začleňuje ji do kontextu soudobého světa. Práce přináší nový generační a geopolitický pohled na danou problematiku a stává se nepochybným přínosem k poznávání současné hispanoamerické literatury v našem kulturním prostředí.

Působí na Filozofické fakultě univerzity Palackého v Olomouci. Je držitelem Ceny Josefa Jungmana za překlad románu Chilské Nokturno a získal také ocenění Premio Iberoamericano.

Habilitoval se na Lékařské fakultě MU v oboru Vnitřní lékařství.

Je odborníkem v oboru kardiologie se specializací na ischemickou chorobu srdeční a rehabilitaci pacientů s touto nemocí. Jeho habilitační práce s názvem „Aerobní trénink nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční a jeho vliv na systolickou a diastolickou funkci levé komory, toleranci zátěže a prognózu nemocných“ nejen nastiňuje význam kardiovaskulární rehabilitace, ale přináší také důležité poznatky a konkrétní doporučení pro rehabilitace pacientů.

Působí dlouhodobě na I. Interní – kardioangiologické klinice FN u Sv. Anny v Brně. Od roku 2011 působí také v Mezinárodním centru klinického výzkumu.

Habilitoval se na Lékařské fakultě MU v oboru Vnitřní lékařství.

Je uznávaným odborníkem v oboru kardiologie a zaměřuje se především na výzkum biomarkerů u kardiovaskulárních onemocnění. Ve své habilitační práci s názvem „Zánětlivá reakce a akutní poškození ledvin u pacientů s akutním infarktem myokardu komplikovaným kardiogenním šokem“ se věnuje pacientům s vážnou diagnózou akutního koronárního syndromu a reflektuje nejzávažnější problémy vedení léčby těchto pacientů.

Působí na Interní kardiologické klinice Fakultní nemocnice Brno. Podílel se na tvorbě českého registru akutního srdečního selhání AHEAD.

Habilitoval se na Fakultě informatiky MU v oboru Informatika.

Věnuje se zejména oblasti zpracování přirozeného jazyka, zvláště pak v počítačové či korpusové lingvistice a lexikografii. Jeho habilitační práce „Statistical Processing of Text Corpora“ obsahuje výběr významných publikací autora, které pokrývají širokou problematiku zpracování přirozeného jazyka. Jedním z nejvýznamnějších výsledků práce je pojednání o originálním systému pro lingvisty a lexikografy s názvem „The Sketch Engine“, jehož je docent Rychlý autorem. Tento unikátní systém je dnes známý po celém světě a je považován za standard mezi nástroji pro lexikografy.

Působí na Fakultě informatiky MU. V roce 2014 obdržel Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Habilitoval se na Pedagogické fakultě MU v oboru Hudební výchova.

Ve své výzkumné práci se věnuje hudebně analytické činnosti, obecné i hudební sémiotice. Zabývá se také didaktikou hudební výchovy a využitím počítačových a multimediálních aplikací v procesu hudební výchovy. Jeho habilitační prací je knižně vydaná publikace s názvem „Klub moravských skladatelů: 22 let obnovené činnosti“. Věnuje se v ní problematice geneze a společenského přínosu specificky orientovaného uměleckého sdružení, které zásadním způsobem ovlivňovalo podobu hudebního dění v Brně od 20. let minulého století. Práce prezentuje, analyzuje a hodnotí činnost klubu od jeho obnovení v roce 1992 až do roku 2014.

Působí na Pedagogické fakultě MU, externě vyučuje také na Janáčkově akademii múzických umění a na Ostravské univerzitě a působí také na Základní umělecké škole v Rosicích.

Habilitoval se na Filozofické fakultě MU v oboru Dějiny umění.

Jeho hlavní oborovou specializací jsou sochařství raného novověku (zejména doby barokní), kultura a umění 18. století ve střední Evropě a dějiny vizuální percepce a náboženské imaginace. Jeho habilitační prací je knižně vydaná publikace s názvem „Triumf obnovujícího se dne. Umění a duchovní aristokracie na Moravě 18. století.“ Nabízí pozoruhodně široký kulturně-historický záběr vizuální kultur. Je založena na vynikající znalosti historických archivních pramenů a je zpracována metodicky zcela moderním a inovativním způsobem. Autorovy popisy, charakteristiky a analýzy zkoumaných uměleckých děl prozrazují enormní vizuální senzibilitu historika umění.

V rámci svého akademického působení na Filozofické fakultě MU absolvoval již tři výzkumné stáže v knihovně Zentrailinstitut für Kunstgeschichte v Mnichově, tedy na jednom z nejvýznamnějších evropských pracovišť, která se věnují dějinám umění.

Habilitoval se na Filozofické fakultě MU v oboru Obecná psychologie.

Soustavně se věnuje výzkumu v oblasti kognitivní psychologie, zejména percepce. Spolupracuje přitom s odborníky z jiných vědních oblastí, např. neuropsychologie, oftalmologie nebo umělé inteligence. Jeho habilitační prací je monografie publikovaná pod názvem „Zrakové vnímání“. Odborně, ale současně poutavě, v ní autor odhaluje procesy a mechanismy podílející se na zpracování zrakové informace. Práce pokrývá širokou oblast poznání – od popisu anatomické struktury sítnice až po uplatnění jednotlivých procesů v běžném denním jednání, a to vše obohacené o originální pozorování z vlastních experimentů. Při vysvětlení jednotlivých problémů využívá neurovědní, lingvistické ale i zoologické poznatky a dává tím knize přesah, který vzbuzuje zájem a obohacuje představu čtenáře.

Působí na Psychologickém ústavu Akademie věd ČR jako vedoucí Oddělení kognitivní psychologie.

Habilitoval se na Přírodovědecké fakultě MU v oboru Chemie životního prostředí.

Mezi jeho hlavní výzkumné aktivity patří vývoj technik odběru vzorků a metod analýzy pro hodnocení znečištění vodního prostředí, navrhování monitorovacích programů a mezilaboratorních studií se zvláštním zaměřením na využití technik pasivního odběru vzorků v povrchových vodách. Jeho habilitační práce s názvem „Vývoj metód pasívneho vzorkovania znečisťujúcich látok vo vodnom prostredí“ je souborem 28 původních vědeckých článků publikovaných v renomovaných impaktovaných časopisech. Poskytuje velmi komplexní přehled dané problematiky a přispívá k jejímu rozvoji jak v teoretické, tak i praktické oblasti.

Působí v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí MU. V roce 2010 získal čestné uznání ministra životního prostředí Slovenské republiky za mimořádné pracovní výsledky a dlouhodobý přínos v péči o životní prostředí.

Habilitoval se na Filozofické fakultě MU v oboru Muzikologie.

Díky svému dlouhodobému zájmu patří v současnosti mezi nejlepší znalce díla Leoše Janáčka a k čelním janáčkovským editorům, historiografům a analytikům. Jeho habilitační prací je monografie s názvem „Divadlo nesmí býti lidu komedií. Leoš Janáček a Národní divadlo v Brně“, která vyšla v roce 2012 jako dvojjazyčná česko-anglická publikace. V práci usiluje o postižení Janáčkova vztahu k opeře v Brně, a to jak z pozice návštěvníka a kritika, tak také z pozice autora. Docent Zahrádka v knize ukazuje, jakými cestami a s jakými překážkami se jednotlivá díla dostávala na scénu, jak probíhaly přípravy a nastudování, jak bylo nakonec dílo přijato veřejností a také jak byl s výsledkem spokojen sám autor.

Působí mimo Filozofickou fakultu MU také jako kurátor janáčkovských sbírek v Moravském zemském muzeu. Za svou činnost byl již dvakrát oceněn cenou nadace Leoše Janáčka.

Habilitoval se na Přírodovědecké fakultě MU v oboru Zoologie.

Je významným etologem a behaviorálním ekologem. Dlouhodobě zkoumá úkrytové aktivity a anti-predační chování netopýrů v Moravském krasu, v poslední době se zaměřuje také syndrom bílého nosu u netopýrů. Jeho habilitační práce s názvem „Netopýři a úkryty - poznatky ze studia letounů (Chiroptera) v oblasti Moravského krasu“ je souborem 28 studií publikovaných vesměs v prestižních impaktovaných časopisech. Jejich ústředním tématem jsou různé stránky úkrytové biologie středoevropských netopýrů a vychází z dlouhodobého výzkumu v Moravském krasu a jeho okolí.

Působí na Přírodovědecké fakultě MU. Za svůj vědecký přínos byl již v minulosti oceněn Cenou A. F. Kolenatiho a mezinárodní cenou Otto Kinne Foundation.

Habilitoval se na Ekonomicko-správní fakultě MU v oboru Hospodářská politika.

Počátek jeho výzkumné činnosti byl spojen především se zkoumáním trhu práce, vzniku disproporcí na tomto trhu a hledáním možností jejich řešení. Později se předmětem jeho výzkumného zájmu stala problematika inovací, inovačního prostředí, znalostní ekonomiky a transferu znalostí. Cíleně se přitom orientuje především na procesy a jevy v českých regionech. V habilitační práci s názvem „Regionální inovační systémy českých krajů: parametry a politika“ vytvořil typologii znalostních základen a regionálních inovačních systémů českých krajů a identifikoval soustavu parametrů, díky kterým je možné tyto inovační systémy zhodnotit a porovnat. Práce je významná především z hlediska transformace nových teoretických poznatků do regionální praxe.

Působí na Ekonomicko-správní fakultě MU, kde v současnosti zastává funkci proděkana pro strategii a rozvoj.


nahoru