| | | |


Ocenění získaná mimo MU

Vybraná ocenění získaná v roce 2011

Pedagogická fakulta MU

 • PaedDr. Ivo Martinec, CSc. - Čestné uznání za podporování kulturně-osvětové činnosti české menšiny; udělil Svaz Čechů v Republice Chorvatsko
 • Mgr. Tomáš Šujan (doc. ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.)- 2. místo v sekci Odborné práce; Olympiáda techniky Plzeň 2011
 • Mgr. Tomáš Šujan (doc. ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.)- Cena nakladatelství RAABE - Olympiáda techniky Plzeň 2011, Sekce Odborné práce v Mezinárodní studentské soutěži při konferenci Olympiáda techniky Plzeň 2011
 • Pěvecký sbor MU pod vedením MgA. Michala Vajdy - Sbor roku 2010; udělila Unie českých pěveckých sborů
 • PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D - 1. místo, Cena za režii pásma básní Sur la plage francouzského básníka Jeana Tardieu v podání Divadla poezie studentů druhého ročníku PdF MU na festivalu
 • doc. Mgr. Vladimír Richter + Collegium musicum - 2. místo, Cena Lanciano Accordion Festival
 • Mgr. Miroslav Jireček - Cena za nejlepší poster - Ocenění Výborem české asociace pedagogického výzkumu na 19. výroční konferenci
 • Mgr. Tereza Škubalová - Cena za nejlepší poster - Ocenění Výborem české asociace pedagogického výzkumu na 19. výroční konferenci
 • doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D - 3. místo, Cena festivalu Tribuna komorní písně
 • doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. - 1. místo ve 13. ročníku skladatelské soutěže pořádané Českou hornovou společností Jana Václava Sticha Punto v rámci festivalu XXIX. Slavnost lesního rohu 2011 se skladbou Trubači

Přírodovědecká fakulta MU

 • prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. - Česká hlava 2011 - Cena ministra životního prostředí, cenu společně získal také prof. Ing. František Pochylý, CSc.,Vysoké učení technické v Brně a  Botanický ústav AV ČR, Flexibilní destratifikační technologie pro řízení kvality vody ve vodních nádržích

Fakulta informatiky MU

 • RNDr. Dalibor Klusáček - 3. místo v Ceně Josepha Fouriera za výzkum v oblasti počítačových věd a informatiky
 • RNDr. Jiří Filipovič - 7. místo v Ceně Josepha Fouriera za výzkum v oblasti počítačových věd a informatiky
 • RNDr. Radim Řehůřek, Ph.D.- 5. místo ceny Česká naděje - Scopus Awards za nejlepší vědecké práce autorů do 35 let

Lékařská fakulta MU

 • doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. - Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj udělana na základě výsledků řešení výzkumného projektu Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR
 • prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc. a kol.- Cena České neuropsychofarmakologické společnosti, 1. místo na nejlepší poster na téma: Vztah CYP2D6 a MDR1 genů u mentální bulimie a anwiózní poruchy při léčbě paroxetinem a výskytem sexuálních dysfunkcí
 • prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. - pamětní medaile LF Univerzity Palackého v Olomouci za dlouhodobou spolupráci
 • prof.MUDr Jiří Vítovec, CSc. - čestný člen České kardiologické společnosti, Bratislava, 7.10.2011. výroční sjezd SKS
 • MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D., prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D., MUDr. Zdeněk Kříž - 1. cena v soutěži XVI. Slovenského kongresu cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou, súťaž o najlepšiu prednášku autorov do 35 rokov
 • Prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D., MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D., MUDr. Mojmír Přívara, MUDr. Bohuslav Vojtíšek, MUDr. Michal Reif - umístění v Top 5 Recruitement Center Award, 30.9.2011, ACST-2 Collaborators' Meeting 2011, Oxford University, John Radcliffe Hospital, St. Anne's College, UK
 • prof. MUDr. Pavel Bravný, CSc. - Zlatá Purkyňova medaile České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)
 • prof. MUDr. Jan Peňáz, CSc., emeritní profesor - čestný člen České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (24.3.2011)
 • prof. MUDr.Robert Kuba Ph.D. - ČNS, Cena za nejlepší originální práci publikovanou v zahraničním impaktovaném časopise za r.2010. Peri-ictal yawning
 • prof. MUDr.Martin Bareš Ph.D. - Cena Ceské společnosti pro klinickou neurofyziologii za nejlepší originální práci publikovanou v roce 2010 (hlavní autor)
 • Ing. Jan Verner, Ph.D. - Cena vědeckého výboru Pražského hematologického dne, Mladí hematologovéza - práci Genově-expresní profil leukemických pacientů s akutní reakcí štěpu proti hostiteli s využitím microarray analýzy, Pražský hematologický den 13.10.2011
 • prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. - Cena Grady roku 2011 titutlu Vnitřní lékařství
 • prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. - 1. místo, Cena České internistické společnosti za publikační činnost roku 2011 v oboru vnitřní lékařství

Právnická fakulta MU

 • Mgr. Kateřina Uhlířová (roz. Novotná), Ph.D., LL.M. - Ocenění Americké společnosti pro mezinárodní právo (ASIL), prestižní stipendium v rámci "The Arthur C. Helton Fellowship Program"
 • Ondřej Antoš, Veronika Bazalová, Zuzana Kološtová, Eva Pulkrtová, Inka Tjunikovová, Alexandra Živělová - Ocenění Szeged Model United Nations 2011 - SzeMUN 2011 pro nejlepší delegaci
 • Ondřej Antoš - ocenění "význačného delegáta" (Distinguished Delegate Award) Oxford International Model 2011 - OxIMUN 2011
 • Mgr. et Mgr. Linda Janků - Ocenění Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC) - nejlepší řečník mezinárodní soutěže humanitního práva (Regional IHL Moot Court Competition)

Fakulta sociálních studií

 • prof. Vladimír Smékal - Cena města Brna
 • Mgr. et Mgr. Ester Danelová - 1. místo Lester Luborsky Student Poster Award
 • Mgr. et Mgr. Ester Danelová - SPR Student Travel Award
 • PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. - 3. místo, Pečeť kvality Grundtvig; Program celoživotního učení, projekty partnerství
 • Pavel Dufek, Ph.D. - Stipendium Husovy nadace

Filozofická fakulta

 • Mgr. Jan Darebný - 1. místo Iberoamerická cena
 • Mgr. Michal Kováč - 2. místo Iberoamerická cena
 • PhDr. Martin Flašar, Ph.D. - 1. místo Soutěž o nejlepší magisterskou a doktorskou interdisciplinární výzkumnou práci
 • prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. - Heverochova medaile
 • Bc. Soňa Morgenthalová - 1. místo Cena Iluminace roku, Česká společnost pro filmová studia - kategorie bakalářských prací
 • Bc. Eliška Malečková - 2. místo Cena Iluminace roku, Česká společnost pro filmová studia - kategorie bakalářských prací
 • Mgr. Jakub Klíma   - 2. místo Cena Iluminace roku, Česká společnost pro filmová studia - kategorie magisterských prací
 • Mgr. Radomír Kokeš   - 2. místo Cena Iluminace roku, Česká společnost pro filmová studia - kategorie magisterských prací
 • Bc. Jana Volková - 1. místo Cena české asociace orální historie
 • Ivan Foletti, M.A., Ph.D. - Prix de faculté, Université de Lausanne za disertzaci "Da Bisanzio alla Santa Russia : Nikodim Kondakov (1844-1925) e la nascita della storia dell´arte in Russia
 • Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. - Cena Josefa Krásy pro badatele do 40 let, udělená Uměleckohistorickou společností v českých zemích

nahoru