| | | |


Informace pro fakulty

Postup při zařazení pracovní pozice do Programu na podporu personální politiky  (dále jen "Program"):

  1. Vedoucí příslušné součásti MU předkládá Žádost o zařazení pracovní pozice do Programu ke schválení rektorovi MU (viz formulář č. 1).

  2. Po závěrečném jednání výběrové komise předkládá vedoucí příslušné součásti MU Návrh na obsazení pracovní pozice (viz formulář č. 2) ke schválení rektorovi MU. 

  3. Ve stanoveném termínu vedoucí příslušné součásti MU podávají Žádost o proplacení osobních nákladů dotčeného zaměstnance (viz formulář č. 3). 

Veškeré žádosti a návrhy se rektorovi předkládají prostřednictvím Odboru pro akademické záležitosti, k rukám Mgr. Radky Mrázkové  (email: mrazkova@rect.muni.cz, tel.: 54949 6237). 

Sběr žádostí o zařazení pracovní pozice do Programu vyhlášeného pro rok 2016 byl ukončen k 31. 12. 2016. Vyhlášení nového Programu (pro rok 2017 a další) se předpokládá v podzimním semestru 2017. 

Proplácení osobních nákladů

V období 1.–30. 9. 2017 probíhá nový sběr žádostí o proplacení osobních nákladů zaměstnanců zařazených do Programu na podporu personální politiky 2016 za období 5-8/2017. Formulář žádosti o proplacení osobních nákladů je k dispozici zde. Žádost se předkládá rektorovi MU prostřednictvím Odboru pro akademické záležitosti.

Předkládání závěrečných zpráv 

Vedoucí příslušné součásti MU předkládá každoročně zprávu o průběžných výzkumných a dalších výsledcích zaměstnanců zařazených do Programu na podporu personální politiky. Zpráva se v souladu s Opatřením MU č. 8/2016 čl. 4 odst. 2 předkládá ke konci měsíce března za předcházející kalendářní rok, v němž byl zaměstnanec z Programu podpořen.

Zpráva by měla obsahovat jak výsledky vědecké činnosti (např. publikace, účast ve vědeckých projektech, konferencích apod.), tak i výsledky činnosti pedagogické (výuka, vedení doktorských studentů, vedení závěrečných prací apod.) a stručný plán činností pro nadcházející rok, a to jednotlivě u všech osob zařazených do programu, na které příslušná součást MU čerpala finanční příspěvek za rok 2016 (zpráva o činnosti osob, u kterých financování začíná až v roce 2017 bude podávána ke konci března 2018).

Zprávu (příp. souhrnně zprávy za všechny podpořené zaměstnance příslušné součásti MU), doplněnou průvodním dopisem vedoucího příslušné součásti MU adresovaným prorektorovi pro akademické záležitosti prof. M. Barešovi, doručte vnitřní poštou na Odbor pro akademické záležitosti. 


nahoru