| | | |


Program na podporu personální politiky

Pravidla Programu na podporu aktivní personální politiky fakult MU (dále jen "Program") jsou stanovena v Opatření rektora č. 8/2016 (dále jen "Opatření").

Cílem Programu je finančně podpořit přijetí nových excelentních akademických a dalších odborných pracovníků na pracoviště MU, a to zejm. osob ze zahraničí. Podpořeny budou osoby s nově uzavřeným pracovním poměrem s min. úvazkem 20 hod./ týdně na dobu nejméně 3 let. Do Programu lze zařadit pracovní pozice, které byly obsazeny v roce 2016, příp. pozice u kterých bylo v roce 2016 vyhlášeno výběrové řízení a budou obsazeny v roce 2017

Do Programu mohou být zařazeni zaměstnanci, kteří:

a)    mají ukončené doktorské studium,

b)    ve svém oboru dosahují excelentních výsledků na mezinárodní úrovni (vědecké výsledky, granty apod.),

c)    mají dlouhodobou zahraniční pracovní zkušenost nebo se zásadním způsobem podílí (či v posledních 5 letech podíleli) na realizaci významných mezinárodních vědeckých projektů,

d)    uspěli ve výběrovém řízení.

Doba trvání programu:

Tento program je vyhlášen na období počínající dnem 10. 11. 2016 a končící dnem 31. 12. 2016. V tomto období bylo možné předkládat žádosti o zařazení pozice do Programu. 

Financování:

Poskytnutí finančních prostředků z Programu je podmíněno spolufinancováním ze strany dotčených součástí MU minimálně ve výši  50 % vynaložených nákladů. Rozdělení alokace pro rok 2016 bude provedena dle přílohy č. 4  Opatření. Alokace pro rok 2017 bude upřesněna.

Finanční prostředky lze použít pouze na financování osobních nákladů pracovních pozic zařazených do Programu v souladu Opatřením. Z Programu lze spolufinancovat pouze náklady vzniklé v roce 2016 a 2017, a to max. do výše alokace Programu pro daný rok. Poté přejímá závazek financování dané pracovní pozice v plné výši příslušná součást MU. Výše osobních nákladů pro konkrétní pracovní pozici není omezena. 

Další upřesňující informace ohledně Programu naleznete v sekci Informace pro fakulty a na dokumentovém serveru v ISu.

 

 


nahoru