| | | |


Hodnocení akademických pracovníků

Na Masarykově univerzitě (dále jen MU) probíhá pravidelné hodnocení akademických pracovníků (zakotveno směrnicí "Kariérní řád Masarykovy univerzity").

Hodnocení akademických pracovníků probíhá na úrovni jednotlivých pracovišť MU. Hodnotitelem je standardně vedoucí pracoviště, případně děkan fakulty nebo jím pověřený proděkan. Interní hodnocení pracovního výkonu akademických pracovníků probíhá pravidelně, přičemž konkrétní termín sběru dat potřebných pro dané hodnocení určuje hodnotitel dle potřeb fakulty.

Evaluace se týká akademických pracovníků a dalších zaměstnanců definovaných Kariérním řádem MU, přičemž zohledňuje všechny hlavní oblasti pracovního výkonu: oblast pedagogických činností, vědecko-výzkumných činností a organizačních aktivit přínosných pro univerzitu při současném zohlednění manažerských činností a zastávání akademických funkcí. Nelze opomenout také hodnocení osobního, pracovního a sociálního chování zaměstnance, včetně dodržování platných pravidel MU (např. Etického kodexu či Pracovního řádu). Nedílnou součástí hodnocení je také plánování pracovních cílů zaměstnance pro nadcházející období, tj. jeho plánovaný odborný rozvoj a plán hlavních činností. 

Proces hodnocení vrcholí hodnoticím pohovorem mezi vedoucím pracoviště a hodnoceným zaměstnancem, při kterém se vedoucí zaměstnanec může opírat o podklady získané v podpůrné aplikaci EVAK, která byla vyvinuta pro potřeby Masarykovy univerzity. Každý zaměstnanec je vedoucím pracoviště hodnocen individuálně s ohledem na relevantní povinnosti v rámci zastávané pracovní pozice, velikost úvazku a na případné další okolnosti. Finálním výstupem procesu hodnocení je Záznam o hodnocení zaměstnance, který je po odsouhlasení hodnoceným zaměstnancem založen do jeho osobního spisu.

 

 


nahoru